DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2013 рік »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12934
Title: Тенденції західної «просвітницької філософії освіти» в контексті сучасного суспільного розвитку
Authors: Ілляшук, Олексій
Keywords: філософія освіти
цінності
соціальний розвиток
философия образования
ценности
социальное развитие
philosophy of education
values
social development
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Олексій Ілляшук Тенденції західної «просвітницької філософії освіти» в контексті сучасного суспільного розвитку / Ілляшук Олексій // Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал. – 2013. № 1 (12) // Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013. – C. 186-209
Abstract: Стаття присвячена фундаментальним проблемам і ціннісним стратегіям освіти. Відзначається, що рух від загального до конкретного, коли до процесу пізнання постійно залучається соціальний контекст, дає можливість адекватно, у річищі системного підходу, визначити провідну логіку розвитку освіти і виховання. Зсув акценту в західній соціальній філософії освіти у бік особистої відповідальності і самодіяльності з неминучістю перетворює суспільні проблеми на просвітницькі. Людина, оголошена винуватцем власних бід і відповідальною за особисте самоствердження, вимушена шукати засоби індивідуального самовдосконалення. Тому переважна більшість концепцій, що аналізують відчуження і кризу особистості, є просвітницькими утопіями, автори яких зайняті пошуками педагогічних засобів самовдосконалення особистості. Пошуки такого роду обмежені або безпосередніми інститутами соціалізації особистості (сім’я, школа, вищий учбовий заклад), або тими сферами суспільного життя, які тісніше за інших пов’язані з процесом виховання і освіти (масові комунікації, пропаганда, мистецтво тощо). Обгрунтовується необхідність плюралізму парадигм при розробці нових підходів до предмету філософії освіти.
Статья посвящена фундаментальным проблемам и ценностным стратегиям образования. Отмечается, что движение от общего к конкретному, когда в процесс познания постоянно вовлекается социальный контекст, дает возможность адекватно, в русле системного подхода, определить ведущую логику развития образования и воспитания. Смещение акцента в западной социальной философии образования в сторону личной ответственности и самодеятельности с неизбежностью превращает общественные проблемы в просветительские. Человек, объявленный виновником собственных бед и ответственный за личное самоутверждение, вынужден искать средства индивидуального самосовершенствования. Поэтому подавляющее большинство концепций, анализирующих отчуждение и кризис личности, являются просветительскими утопиями, авторы которых заняты поисками педагогических средств самосовершенствования личности. Поиски такого рода ограничены либо непосредственными институтами социализации (семья, школа, высшее учебное заведение), или же теми сферами общественной жизни, которые теснее других связаны с процессом воспитания и образования (массовые коммуникации, пропаганда, искусство и т. д.). Обосновывается необходимость плюрализма парадигм при разработке новых подходов к предмету философии образования.
The article is devoted to fundamental problems and value strategies of education. It is shown, that motion from general to concrete, when a social context is constantly engaged in the process of cognition, enables adequately, basing on system approach, to define leading logic of development of education and upbringing. The shift in the Western social philosophy of education in the direction of personal responsibility and initiative inevitably transforms the social problems into enlightenment ones. A person declared guilty of his or her own misfortunes and responsible for private self-affirmation, had to find a means of individual self-improvement. Therefore, the vast majority of concepts, analyzing alienation and identity crisis, are the educational utopias in which the authors are searching the pedagogical means of person self-perfecting. Such kind of search is limited by institutions of socialization (family, school, university), or by those areas of social life, which is closely linked to the process of education and upbringing (mass communication, propaganda, art, etc.). The necessity of pluralism of paradigms is grounded in the process of the new approaches developing to the subject of philosophy of education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12934
Appears in Collections:2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Illyashuk.pdf521.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.