Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-08-28T12:07:03Z
dc.date.available 2012-08-28T12:07:03Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип. 9. –188 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1185
dc.description.abstract Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990-1997 роках. Випуск 9-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1998 році. Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). У кінці – іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань. Бібліографічний опис здійснено згідно з ГОСТ 7.1-84 ”Библиографическое описание документа.Общие требования и правила составления” та доповнення №1 до ГОСТ 7.1-84, ДСТУ 3582-97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі”. Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотек. ru_RU
dc.description.abstract Yearbook "Ukrainian Pedagogical Bibliography" published in 1992. In previous releases index reflects the literature on education and pedagogy, which was published in Ukraine in 1990-1997, respectively. Issue 9 also provides information about regulations, books, magazine articles, books, conference papers, abstracts of theses, published in 1998. Source base is the annual publication of the registration of the Book Chamber of Ukraine, catalogs of leading libraries in Kyiv, revenues literature to the Scientific Library of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov. Limited volume index caused some reduction in presenting material from newspapers, some magazines, abstracts at conferences, inter-university learning issues. Entries are grouped by system components, and within chapters - in alphabetical order of authors and titles. Applies system references to the numbers of bibliographic description ("See."). In the end - Index, a list of collections and periodicals. Bibliographic description made in accordance with GOST 7.1-84 "bibliographic description dokumenta.Obschye Requirements and rules sostavlenyya" and supplement number 1 to GOST 7.1-84, GOST 3582-97 "Abbreviations in the Ukrainian language in the bibliographic description." This index is designed for teachers, student teachers, researchers, staff education and libraries. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова ru_RU
dc.subject бібліографія ru_RU
dc.subject покажчик ru_RU
dc.subject bibliography ru_RU
dc.subject index ru_RU
dc.subject.classification 01:371 ru_RU
dc.title Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics