DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11651
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКравець, Ніна Павлівна-
dc.contributor.authorКравец, Нина-
dc.date.accessioned2016-11-03T08:12:10Z-
dc.date.available2016-11-03T08:12:10Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationКравець Н.П. Внесок І.Г.Єременка у становлення сучасної корекційної педагогіки / Н.П.Кравець // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. ; редкол. В.В.Кузьменко та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 31. – С. 305-314.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11651-
dc.description1 Єременко І.Г. Диференційоване навчання в допоміжній школі /І.Г.Єременко, Л.С. Вавіна, Г.М.Мерсіянова. – К. : Рад. школа, 1978. – 142 с 2. Єременко І.Г. Дидактичні основи уроку в допоміжній школі /І.Г.Єременко. – К. : Рад. школа, 1966. – 130 с. 3. Еременко И.Г. Материалы исследования процесса обучения во вспомогательной школе / И. Г. Еременко. – К. : Педобщество УССР, 1972. – Ч. 1. – 111 с. 4. Еременко И.Г. Материалы исследования процесса обучения во вспомогательной школе / И. Г. Еременко. – К. : Педобщество УССР, 1972. – Ч. ІІ. – 83 с. 5. Єременко І.Г. Наукові основи корекційно-виховної роботи в допоміжній школі / І. Г. Єременко: методичний лист. – К. : Рад. школа, 1970. – 51 с. 6. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К. : Вища школа, 1985. – 328 с. 7. Еременко И.Г. Организация учебной деятельности учащихся вспомогательной школы на основе повышения их познавательной активности / И.Г.Еременко : автореф. дисс. … д-ра пед. наук. – 13.00.03 − специальная педагогика. – К., 1967. – 68 с. 8. Єременко І.Г. Проблема ефективності корекційно-виховної роботи в спеціальних школах / І.Г.Єременко // Питання дефектології: респ. Зб-к /Відп. ред. М.Д.Ярмаченко. – Вип. 12. – К. : Рад. школа, 1978. – С. 3-15. 9.. Єременко І.Г. Рухомість нервових процесів в учнів допоміжної школи /І.Г.Єременко // Питання дефектології: респ. зб-к./Відп. ред. М.Д.Ярмаченко. – Вип. 1. – К. : Рад. школа, 1965. – 183 с. – С. 60-75. 10. Кравець Н.П. Проблема засвоєння знань учнями допоміжної школи у працях І.Г. Єременка / Н.П.Кравець // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: метод. зб. – Вип. 4./За ред. Бондаря В.І., Засенка В.В. – К. : Знання, 2002. – С. 27-31. 11. Методичні вказівки щодо роботи над підручником з літературного читання в допоміжній школі / Упор. І.Г.Єременко. – К. : РУМК Міносвіти УРСР, 1986. – 42 с. 12. Основи спеціальної дидактики / За ред. д-ра пед. наук., проф. І.Г.Єременка. –2-е вид., переробл. – К. : Рад. школа, 1986. – 200 с. 13. Пропедевтична основа формування готовності до навчання учнів допоміжної школи: метод. реком. / Укл.: І.Г.Єременко. – К. : ІЗИН, 1997. – 72 с.ua
dc.description.abstractУ статті розглянуто наукову спадщину відомого українського вченого-дефектолога І.Г.Єременка. Роботи І.Г.Єременка як загальнотеоретичного, так і методичного характеру проаналізовано з точки зору використання висловлених у них висновків щодо організації начально-виховного процесу у роботі з розумово відсталими учнями. Зазначено, що належна організація навчально-виховного процесу в допоміжній школі можлива за умови врахування пропонованих вченим положень щодо активізації пізнавальних можливостей школярів, дотримання розроблених вченим структури й типів уроків для даного типу шкіл та постійне застосування корекційних методів на всіх етапах уроку і в позакласній роботі. Проаналізовано пропоновану Єременком та введену у школах систему диференційованого навчання з метою оптимізації навчально-виховного процесу. Доведено доцільність використання ідей вченого з метою психофізичного розвитку розумово відсталих учнів.ua
dc.description.abstractВ статье проанализированы научно-теоретические и методические взгляды известного украинского ученого-дефектолога И.Г.Ерёменко на организацию учебно-воспитательного процесса умственно отсталых учеников. Ученый доказал, что надлежащая его организация зависит от учета особенностей нервной деятельности учащихся, в первую очередь состояния познавательных психических процессов, правильной организации структуры урока, соблюдения типов уроков при изучении любого учебного предмета. Дифференцированное обучение Еременко рассматривал как способ коренного изменения учебно-воспитательного процесса. Особое внимание уделял коррекционной работе с учениками, которую рассматривал как действенное средство успешного усвоения знаний и умений.ua
dc.description.abstractIn the article the theoretic science and methodic views by well-known Ukrainian defectologist Ivan Gavrylovych Yerеmenko on concerning organization and modernization of education and upbringing process in a special needs school are presented . In works by Yeremenko devoted to this problem had been given sufficient backup to the fact that proper organization of education and upbringing process in a special needs school depends on the pedagogues' knowledge of nervous system functioning in every student, first of all the cognitive processes in the psyche, their functioning, proper organization of correction work with students in both learning and upbringing situations; the teachers' knowledge of lesson types and mastery of teaching, primarily following the structure of each types lesson. It is noted that the scientist was mainly focused on correction work and has proved that achieving proper results in education and upbringing of mentally impaired children is possible due to the right organizational form of work. Yeremenko considered correction to be the main task of a special needs school, emphasising that the whole personality of a mentally impaired child should be corrected, therefore the education and upbringing process should be correction-oriented. It is indicated that the results of original theoretic works and the school work practice have helped the scientist pinpoint the conditions that enable the correction process. The analysis some works by I.Yeremenko devoted to the peculiarities of an education and upbringing process in a special needs school give evidence of the necessity of a multilateral investigation of the students' cognitive abilities, particularly the individual opportunities of each school student. The differential education system elaborated by the scientist and implemented in special needs schools of Ukraine was analyzed with the intention of optimizing the education and upbringing process. The idea by I.Yeremenko that concerning differential education is still actual enough for specialized schools dealing with mentally impaired children and inclusive classes of state schools.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherКВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»ua
dc.relation.ispartofseriesПедагогіка;-
dc.subjectІ.Г.Єременкоua
dc.subjectрозумово відсталі учніua
dc.subjectпізнавальні психічні процесиua
dc.subjectкорекціяua
dc.subjectструктура урокуua
dc.subjectтипи уроківua
dc.subjectурок літературного читанняua
dc.subjectI.G.Yeremenkoua
dc.subjectmentally impaired studentsua
dc.subjectcorrection schoolua
dc.subjecteducation and upbringing processua
dc.subjectcorrectionua
dc.subjectdifferential teachingua
dc.subjectlessonua
dc.subjectИ.Г.Ерёменкоua
dc.subjectкоррекцияua
dc.subjectумственно отсталые ученикиua
dc.subjectструктура и тип урокаua
dc.subjectдифференцированное обучениеua
dc.subjectчтениеua
dc.subject.classificationУДК 036-056.36.016:82ua
dc.titleВнесок І.Г.Єременка у становлення сучасної корекційної педагогікиua
dc.title.alternativeВклад И.Г.Еременко в становление современной коррекционной педагогикиua
dc.title.alternativeI.G.Yeremenko: teaching ideas for mentally impaired students in modern special pedagogicua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravets_Kherson_2016.pdf322.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.