DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 6 (62) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10963
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБез’язичний, Б.І.-
dc.date.accessioned2016-08-18T09:10:24Z-
dc.date.available2016-08-18T09:10:24Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationБез’язичний Б.І. Моніторинг ефективності формування етичної компетентності майбутнього вчителя / Б.І. Без’язичний // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/”36. Наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 6 (62)15. – С.4-6ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10963-
dc.description.abstractСтаття присвячена проблемі організації моніторингу процесу формування етичної компетентності майбутніх учителів. На підставі аналізу різних підходів до розуміння суті педагогічного моніторингу, з’ясовано, що його специфіка полягає в синхронності процесів спостереження, вимірювання, отриманні на цій основі нових знань про стан об’єкта з подальшим моделюванням, прогнозуванням і прийняттям відповідного управлінського рішення. У статті розглянуто основні функції педагогічного моніторингу, які зумовлюють підвищення ефективності формування етичної компетентності майбутніх учителів: діагностико-інформаційну, формувальну, корекційну, системостворювальну, прогностичну. Зазначено, що невід’ємною частиною моніторингу формування етичної компетентності майбутніх учителів є діагностична робота, продуктивність якої значною мірою залежить від правильно визначеної критеріальної бази. Враховуючи вимоги до вибору критеріїв та показників сформованості досліджуваної якості, визначено критерії діагностики рівня сформованості етичної компетентності майбутніх учителів: мотиваційно-аксіологічний, емоційно-афективний, світоглядно-когнітивний, поведінково-регулятивний, рефлексивно-корекційний.ua
dc.description.abstractСтатья посвящена проблеме организации мониторинга процесса формирования этической компетентности будущих учителей. На основании анализа различных подходов к пониманию сути педагогического мониторинга, установлено, что его специфика заключается в синхронности процессов наблюдения, измерения, получении на этой основе новых знаний о состоянии объекта с последующим моделированием, прогнозированием и принятием соответствующего управленческого решения. В статье рассмотрены основные функции педагогического мониторинга, которые обуславливают повышение эффективности формирования этической компетентности будущих учителей: диагностико-информационную, формирующую, коррекционную, системообразующую, прогностическую. Отмечено, что неотъемлемой частью мониторинга формирования этической компетентности будущих учителей является диагностическая работа, производительность которой в значительной степени зависит от правильно определенной критериальной базы. Учитывая требования к выбору критериев и показателей сформированности исследуемого качества, определены критерии диагностики сформированности этической компетентности будущих учителей: мотивационно-аксиологический, эмоционально-аффективный, мировоззренческо-когнитивный, поведенческо-регулятивный, рефлексивно-коррекционный.ua
dc.description.abstractThe article is devoted to the problem of organization of monitoring the process of formation of ethical competence of future teachers. Based on the analysis of different approaches to the understanding of the gist of pedagogical monitoring, it was found that its specificity is in synchrony of monitoring processes, measurement, obtaining on this basis of new knowledge about the state of the object, followed by modeling, forecasting and making appropriate management decisions. The article deals basic functions of pedagogical monitoring that determine the efficiency of formation of ethical competence of future teachers: diagnosis-informational, forming, corrective, systemstoraging, predictive. Indicated that an essential part of monitoring of the formation of ethical competence of future teachers is diagnostic work, which productivity largely depends on the correct basis of criterial base. Taking into account requirements for the selection of criteria and indicators of formation studied quality, the criteria diagnostics of level formation of ethical competence of future teachers: motivational-axiological, emotional-affective, ideological-cognitive, behavioral-regulatory, reflexive-correctional.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во НПУ ім. М. П. Драгомановаua
dc.subjectмоніторингua
dc.subjectкритерійua
dc.subjectетична компетентністьua
dc.subjectмайбутній учительua
dc.subjectмониторингua
dc.subjectкритерийua
dc.subjectэтическая компетентностьua
dc.subjectбудущий учительua
dc.subjectmonitoringua
dc.subjectcriterionua
dc.subjectethical competenceua
dc.subjectfuture teacherua
dc.titleМоніторинг ефективності формування етичної компетентності майбутнього вчителяua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 6 (62)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezyazychnyy.pdf303.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.