DSpace at library NPU Dragomanova » Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент » Випуск 19-20 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10830
Title: Індивідуальні та колективні фонові емоції і фактори тривожності в колективній спільноті
Authors: Хижняк, Олександр Володимирович
Keywords: колективна соціальна дія
мобілізація дії
колективна спільнота
індивідуальні та колективні емоції
фактори тривожності
соціальна проблема
collective social action
action mobilization
collective community
individual and collective emotions
factors of anxiety
social problem
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
Citation: Хижняк О. В. Індивідуальні та колективні фонові емоції і фактори тривожності в колективній спільноті / О. В. Хижняк // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Ред. кол. : Євтух В. Б. (гол. ред.). – Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – Вип. 19-20. – С. 140-150.
Abstract: Стаття присвячена визначенню ролі індивідуальних і колективних фонових емоцій та факторів тривожності в колективній спільноті (на прикладі персоналу підприємства). Наразі змінюються вимоги до системи управління персоналом. Підвищення ефективності виробництва – це синтез і результат застосування як виробничих, так і соціальних технологій впливу на персонал, у т. ч. на емоційний фон діяльності колективної спільноти. Для характеристики емоційного фону індивідуальної і колективної праці персоналу використано настрої, емоції та почуття, які є особистісними утвореннями, однак можуть свідчити про те, чи комфортним видається організаційне середовище підприємства для реалізації і відтворення соціального потенціалу його персоналу. Автор доводить необхідність виявлення, ідентифікації і врахування в управлінні персоналом фонових емоцій і факторів тривожності, які виступають чинником, без якого всі інші соціальні резерви не можуть реалізувати свій потенціал. Показано, що в царині емоційного фону можуть критися суттєві соціальні резерви управління персоналом.
The article is devoted to defining the role of the individual and collective background emotions and anxiety factors in the collective community (through the exampleof an enterprisestaff). Currently, the requirements for HR system are being changed. Efficiency increasing is a synthesis and a result of application of both production and social technologies impact on staff including the emotional background of the collective community. To characterize the emotional background of individual and collective staff labour moods, emotions and feelings have been used. They are personal entities, but may indicate if the organizational environment is comfortable for the implementation of enterprise and social reproduction potential of its staff. The author proves the need for detection, identification and consideration in HR of the background emotions and anxiety factors that act as a factor, without which all other social provisions cannot unlocktheir potential. It is shown that in the realm of emotional background significant HR social reserves may hide.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10830
Appears in Collections:Випуск 19-20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khyzhniak_O.pdf8.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.