DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10816
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСташкевич, Оксана Олександрівна-
dc.date.accessioned2016-07-22T06:24:19Z-
dc.date.available2016-07-22T06:24:19Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationСташкевич, Оксана Олександрівна. Генеалогія інтелектуальної цивілізації : монографія / О. О. Сташкевич ; [за наук. ред. Ю. В. Бех]. - Київ : Леся, 2016. - 180 с.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10816-
dc.description.abstractУ монографії обґрунтована концепція генезису інтелектуальної цивілізації як нового типу організаційного взаємозв’язку особистості й суспільства. Визначено, що зміна типів цивілізацій залежить від зміни форм сприйняття людиною смислів. Проводиться ретроспективний аналіз саморозгортання планетарної спільноти в горизонті цивілізаційного розвитку. Планетарне людство як особистість подано як підставу, а суспільство знань – як умову породження інтелектуальної цивілізації. Природу її обґрунтовано як духовну субстанцію Всесвіту; суть її подано як специфічний зв’язок особистості та специфічного інтелектуального середовища, що ґрунтується на взаємодії смислових полів; зміст її репрезентовано як сукупність процесів інтелектуальної взаємодії смислів, суб’єктивованих у структурі ноосферної особистості та об’єктивованих у планетарному просторі – ноосфері та поза її межами. Теорію інтелекту розглянуто як когнітивне осмислення її формування. Визначено особливості й перспективи становлення інтелектуального типу зв’язку між людиною і суспільством в Україні. Окреслено напрями та шляхи його оптимізації в умовах входження України до ЄС. Така концепція генезису інтелектуальної цивілізації може використовуватися як елемент вузівських курсів для підготовки фахівців-теоретиків, що спрямовані на розробку теорії інтелекту, ноосоціогенезу і ноокосмогенезу, а також менеджерів, що мають забезпечити ефективне управління знаннями та інтелектуальним капіталом в умовах подальшої глобалізації й інформатизації.ua
dc.description.abstractIn the monograph concept of intellectual genesis of civilization as a new type of organizational relationship of the individual and society. It was determined that a change in the types of civilizations depends on changes in the forms of human perception senses. A retrospective analysis self-deployment planetary community in the horizon of civilization. Planetary humanity as a person given as a reason, and knowledge society – as a condition for the genera-tion of intellectual civilization. Its nature as reasonably spiritual substance of the universe; its essence is presented as a specific connection between an individual and specific intellectual environment that is based on the interaction of semantic fields; its content is presented as a set of processes of intellectual interaction meanings subjectіve noosphere in the structure of personality and objective in planetary space – the noosphere and beyond. The theory of intelli-gence considered as a cognitive understanding of its formation. The features and prospects of the intellectual type of connection between man and society in Ukraine. Posted directions and route optimization in terms of Ukraine's ac-cession to the EU.ua
dc.language.isoukua
dc.publisher«МП Леся»ua
dc.subjectінтелектуальна цивілізаціяua
dc.subjectгенеалогіяua
dc.subjectсаморозгортанняua
dc.subjectсуспільство знаньua
dc.subjectintelligent civilizationua
dc.subjectgenealogyua
dc.subjectself-deploymentua
dc.subjectsociety of knowledgeua
dc.subject.classification1:316.3]:316.722:929.5ua
dc.titleГенеалогія інтелектуальної цивілізаціїua
dc.typeOtherua
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stashkevych.pdfМонографія1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.