DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 126 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10807
Title: Значущість українського фортепіанного мистецтва як засобу формування виконавської культури майбутніх учителів музики
Authors: Михалюк, А. М.
Keywords: культура
виконавська культура
майбутні вчителі музики
мистецтво
українське фортепіанне мистецтво
культура
исполнительская культура
будущие учителя музыки
искусство
украинское фортепианное искусство
culture
performing culture
future teachers of music
art
Ukrainian piano art
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Михалюк А. М. Значущість українського фортепіанного мистецтва як засобу формування виконавської культури майбутніх учителів музики / А. М. Михалюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упор. Л. Л. Макаренко. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск СXХVІ (126). – С. 109-115.
Abstract: Стаття присвячена актуальній проблемі формування виконавської культури в музично-інструментальній підготовці майбутніх учителів музики. Розкривається зміст виконавської культури майбутніх учителів музики та подається структурна характеристика означеного феномену. Висвітлюються особливості українського фортепіанного мистецтва як культурно-історичного явища, сутність якого виражається в періодизації становлення і розвитку фортепіанного мистецтва в Україні, відображається в інтерпретаційно-виконавських засадах вітчизняної фортепіанної школи, віддзеркалюється в освітньо-виховних принципах навчання гри на фортепіано на засадах української музично-освітньої практики. Обґрунтовано важливість українського фортепіанного мистецтва в процесі формування виконавської культури майбутніх учителів музики.
Статья посвящена актуальной проблеме формирования исполнительской культуры в музыкально-инструментальной подготовке будущих учителей музыки. Раскрывается содержание исполнительской культуры будущих учителей музыки и подается структурная характеристика отмеченного феномена. Освещаются особенности украинского фортепианного искусства как культурно-исторического явления, сущность которого выражается в периодизации становления и развития фортепианного искусства в Украине, отображается в интерпретационно-исполнительских принципах отечественной фортепианной школы, отражается в образовательно-воспитательных принципах учебы игры на фортепиано на принципах украинской музыкально-образовательной практики. Обоснована важность украинского фортепианного искусства в процессе формирования исполнительской культуры будущих учителей
The article is devoted to the problem of forming performing culture in music and instrumental training of future music teachers. The content of future performing culture music teachers and structural characteristics supplied appointed phenomenon. Specific features of Ukrainian piano art as a cultural and historical phenomenon, the essence of which is expressed in the formation and development of periodization piano art in Ukraine is reflected in the principles of interpretation and performance of national piano school, is reflected in education and educational principles of learning to play the piano on the basis of Ukrainian musical education practice. Proved the importance of Ukrainian piano art in the formation of future performing culture music teachers.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10807
Appears in Collections:Випуск 126

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikhaliuk.pdf198.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.