DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10727
Title: Програмні засоби для вирівнювання результатів тестування у рамках сучасної теорії тестів IRT
Authors: Бухно, Н. В.
Лісова, Т. В.
Keywords: тестування
тест IRT
ЗНО
тестирование
тест IRT
ВНО
testing
IRT test
IEE
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-в о НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бухно, Н. В. Програмні засоби для вирівнювання результатів тестування у рамках сучасної теорії тестів IRT / Н. В. Бухно, Т. В. Лісова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – С. 76-82.
Abstract: В процесі дослідження проблеми порівняння оцінок різних осіб, що отримані у результаті вимірювання за допомогою різних інструментів (тестів), часто використовують тісно пов‘язані між собою терміни linking (зв‘язування) та equating (вирівнювання). Термін linking використовують, коли потрібно встановити зв'язок між результатами двох різних тестів, у яких не обов'язково однаковий зміст і рівень складності. Цю проблему, наприклад, доведеться вирішувати приймальним комісіям вищих навчальних закладів під час порівняння сертифікатів ЗНО з різних предметів або різних рівнів. Термін equating використовують для порівняння різних паралельних форм одного тесту, які під час створення вважаються аналогічними за змістом та складністю. Тоді через процес вирівнювання регулюються відмінності у складності і робляться оцінки за різними формами взаємозамінними. Цю процедуру, наприклад, здійснюють під час виставлення балів учасникам ЗНО різних сесій.
В процессе исследования проблемы сравнения оценок различных лиц, полученные в результате измерения с помощью различных инструментов (тестов), часто используют тесно связаны между собой сроки linking (связывание) и equating (выравнивание). Срок linking используют, когда нужно установить связь между результатами двух различных тестов, в которых не обязательно одинаковое содержание и уровень сложности. Эту проблему, например, придется решать приемным комиссиям вузов при сравнении сертификатов ВНО по различным предметам или разных уровней. Срок equating используют для сравнения различных параллельных форм одного теста, которые при создании считаются аналогичными по содержанию и сложности. Тогда через процесс выравнивания регулируются различия в сложности и делаются оценки различными формами взаимозаменяемыми. Эту процедуру, например, осуществляют при выставлении баллов участникам ВНО разных сессий.
The study estimates the problem of comparison of different individuals received as a result of measurements using different instruments (tests) are often used closely related terms linking (binding) and equating (alignment). The term linking is used when you want to establish a link between the results of two different tests, which are not necessarily the same content and difficulty level. This problem, for example, will have to decide selection committee of higher education institutions when comparing certification testing on various subjects or different levels. Equating term used to compare different parallel forms of the test are considered when creating similar content and complexity. Then, through a process governed by leveling the differences in complexity and estimates are made for different forms interchangeably. This procedure, for example, carried out during the alignment marks participants testing different sessions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10727
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buhno.pdf720.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.