DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10639
Title: Використання Інтернет-технологій у підготовці фахівців: аспект навчання в мережевих спільнотах
Authors: Гуревич, Р. С.
Дідух, Л. І.
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)
Інтернет-технології
освіта
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
Интернет-технологии
образование
Information and Communication Technology (ICT)
Internet technologies
education
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гуревич, Р. С. Використання Інтернет-технологій у підготовці фахівців: аспект навчання в мережевих спільнотах / Р. С. Гуревич, Л. І. Дідух // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 8-12.
Abstract: На межі ХХ і ХХІ століть світове співтовариство вступило в інформаційну стадію розвитку, що характеризується широким повсюдним використанням інформаційних ресурсів в різних галузях економіки, науки, політики, освіти, культури. Лавиноподібно зростає об‘єм різноманітних повідомлень та їх використання в найрізноманітніших сферах діяльності людей. Все більш широко впроваджуються комп‘ютери й інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Бути сучасним фахівцем сьогодні означає, насамперед, бути ІКТ–компетентним. Ось чому інформатизація освіти та вузівської науки є одним із пріоритетних напрямів розвитку більшості університетів, насамперед, педагогічних.
На рубеже XX и XXI веков мировое сообщество вступило в информационную стадию развития, которая характеризуется широким повсеместным использованием информационных ресурсов в различных отраслях экономики, науки, политики, образования, культуры. Лавинообразно растет объем различных сообщений и их использование в различных сферах деятельности людей. Все более широко внедряются компьютеры и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Быть современным специалистом сегодня означает, прежде всего, быть ИКТ-компетентным. Вот почему информатизация образования и вузовской науки является одним из приоритетных направлений развития большинства университетов, прежде всего, педагогических.
At the turn of the twentieth and twenty-first centuries, the international community has entered a stage of development information, characterized by wide widespread use of information resources in various fields of economy, science, politics, education and culture. Is quickly increasing volume of various communications and their use in various fields of human activity. All the more widely introduced computers and information and communication technology (ICT). Being a modern specialist today means, first of all, to be ICT-competent. That's why informatization of education and university science is one of the priorities of most universities, especially teachers.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10639
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gurevych.pdf284.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.