DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10636
Title: Методика навчання інформаційних систем та технологій студентів-менеджерів
Authors: Яцюк, С. М.
Микитюк, І. О.
Музика, Л. П.
Keywords: навчання інформаційних систем
студент-менеджер
інформаційно-комунікаційні технології
обучение информационных систем
студент-менеджер
информационно-коммуникационные технологии
training information systems
student-manager
information and communication technologies
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Яцюк, С. М. Методика навчання інформаційних систем та технологій студентів-менеджерів / С. М. Яцюк, І. О. Микитюк, Л. П. Музика // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 73-76.
Abstract: Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє створити єдине середовище, основою якого є інтегровані комп‘ютерні мережі та системи зв‘язку, що дозволяє супроводжувати та координувати технологічні процеси та діяльність організацій. Такий підхід передбачає технічну, організаційну та методологічну інтеграцію таких базових напрямків управлінської діяльності, як виробничий, організаційний, маркетинговий, фінансовий, бухгалтерський, кадровий та проектно-конструкторський. Освіта як суспільне явище продовжує виконувати функцію формування знань для потреб людства. Розвиток особистості людини стає показником, виміром прогресу суспільства. Цей розвиток стає головним важелем подальшого поступу суспільства.
Использование современных информационно-коммуникационных технологий позволяет создать единую среду, основой которого являются интегрированные компьютерные сети и системы связи, позволяющей сопровождать и координировать технологические процессы и деятельность организаций. Такой подход предусматривает техническую, организационную и методологическую интеграцию таких базовых направлений управленческой деятельности, как производственный, организационный, маркетинговый, финансовый, бухгалтерский, кадровый и проектно-конструкторский. Образование как общественное явление продолжает выполнять функцию формирования знаний для нужд человечества. Развитие личности человека становится показателем, измерением прогресса общества. Это развитие становится главным рычагом дальнейшего развития общества.
The use of modern information and communication technologies to create a unique environment, which is based on integrated computer networks and communication systems, allowing accompany and coordinate processes and activities of the organizations. This approach provides technical, organizational and methodological integration of such basic areas of management, as the production, organization, marketing, finance, accounting, human resources and Design. Education as a social phenomenon continues to serve as building knowledge for the needs of humanity. The development of the human person becomes the indicator measuring the progress of society. This development is the main lever for further progress of society.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10636
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yatsyuk.pdf410.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.