DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10635
Title: Зміст і засоби інформатизації менеджменту наукових досліджень у галузі педагогічних наук
Authors: Гриб'юк, О. О.
Середа, Х. В.
Keywords: інформатизація менеджменту наукових досліджень
інформаційна система
інформаційні потреб громадян
информатизация менеджмента научных исследований
информационная система
информационные потребности граждан
informatization management research
information system
information needs of citizens
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гриб'юк, О. О. Зміст і засоби інформатизації менеджменту наукових досліджень у галузі педагогічних наук / О. О. Гриб'юк, Х. В. Середа // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 68-73.
Abstract: Завданням інформатизації різних галузей діяльності людей є підвищення ефективності використання досягнень науки і техніки для управління, задоволення інформаційних потреб громадян, організацій і держави і створення передумов переходу держави до інформаційного суспільства на основі широкомасштабного використання інформаційних технологій. Інформатизація – це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.
Задачей информатизации различных сфер деятельности людей является повышение эффективности использования достижений науки и техники для управления, удовлетворения информационных потребностей граждан, организаций и государства и создания предпосылок перехода государства к информационному обществу на основе широкомасштабного использования информационных технологий. Информатизация - это совокупность взаимосвязанных организационных, правовых, политических, социально-экономических, научно-технических, производственных процессов, направленных на создание условий для удовлетворения информационных потребностей граждан и общества на основе создания, развития и использования информационных систем, сетей, ресурсов и информационных технологий, построенных на основе применения современной вычислительной и коммуникационной техники.
The task of information of various branches of human activity is to improve the use of science and technology for the management information needs of citizens, organizations and state and create preconditions for the transition state to an information society based on widespread use of information technology. Computerization - a set of interrelated organizational, legal, political, socio-economic, scientific-technical, manufacturing processes aimed at creating conditions to meet the information needs of citizens and society through the creation, development and use of information systems, networks, and resources information technologies, which are based on the use of modern computer and communications technology.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10635
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hryb'yuk.pdf291.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.