DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10611
Title: Методика навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки
Authors: Струтинська, Оксана Віталіївна
Keywords: інформаційні системи і технології в економіці
навчально-інформаційне середовище
система дистанційного навчання
педагогічний програмний засіб
методика навчання майбутніх учителів економіки
информационные системы и технологии в экономике
учебно-информационная среда
система дистанционного обучения
педагогическое программное средство
методика обучения будущих учителей экономики
information systems and technology in the economy
educational information environment
distance learning system
pedagogical software program
method of teaching future teachers of economics
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Струтинська О. В. Методика навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. В. Струтинська ; керівник роботи Н. М. Кузьміна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 22 с.
Abstract: У дисертації запропоновано методику навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки з використанням навчально-інформаційного середовища, що включає в себе дистанційний курс "Інформаційні системи і технології в економіці" в системі дистанційного навчання Moodle та розроблений нами педагогічний програмний засіб "Фінансовий аналіз та оптимізація". Визначено структуру і зміст курсу "Інформаційні системи і технології в економіці" як навчальної дисципліни для студентів економічних спеціальностей педагогічного університету. Встановлено, що застосування розробленої методики сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів економіки, формуванню навичок індивідуальної самостійної діяльності, формуванню компетентностей майбутніх учителів економіки у галузі інформаційних систем і технологій, мотивації до неперервного учіння інформаційних систем і технологій та готовності до їх використання у своїй майбутній професійній діяльності. Наведено результати педагогічного експерименту, що підтверджують ефективність запропонованої методики навчання.
В диссертационном исследовании обоснована методика обучения будущих учителей экономики информационным системам и технологиям с использованием учебно-информационной среды, которая включает в себя дистанционный курс "Информационные системы и технологии в экономике", созданный в системе дистанционного обучения Moodle, и разработанное нами педагогическое программное средство "Финансовый анализ и оптимизация". Установлено, что использование разработанной методики способствует активизации учебно-познавательной деятельности будущих учителей экономики, формированию навыков индивидуальной самостоятельной деятельности, формированию компетентностей будущих учителей экономики в области информационных систем и технологий; усиливает мотивацию к непрерывному обучению в области информационных систем и технологий и готовности к их использованию в своей будущей профессиональной деятельности. В первом разделе "Теоретические аспекты обучения информационным системам и технологиям в экономике в педагогическом университете с использованием учебно-информационных сред" осуществлен анализ проблемы использования информационных технологий в обучении будущих учителей экономики; рассмотрены психолого-педагогические основы обучения будущих учителей экономики, в частности мотивация, индивидуализация и организация самостоятельной работы студентов. Также рассмотрены основы компетентностного подхода к обучению дисциплины "Информационные системы и технологии в экономике" в педагогическом университете, обоснована необходимость использования учебно-информационной среды, которая включает в себя дистанционный курс "Информационные системы и технологии в экономике" и педагогическое программное средство "Финансовый анализ и оптимизация", при обучении будущих учителей экономики. Проанализирована роль межпредметных связей между экономическими, информатическими и математическими дисциплинами при обучении дисциплине "Информационные системы и технологии в экономике", а также рассмотрены пути пропедевтики данной дисциплины на младших курсах. На основе анализа психолого-педагогической литературы, современных подходов и концепций педагогики и психологии высшей школы выяснено, что в процессе подготовки будущих учителей экономики особое внимание необходимо уделять формированию компетентностей будущих учителей экономики в области информационных систем и технологий, владея которыми студенты смогут использовать информационные системы и технологии при решении реальных экономических задач и в будущей профессионально-педагогической деятельности. Во втором разделе "Методика обучения дисциплине "Информационные системы и технологии в экономике" в педагогическом университете с использованием современных учебно-информационных сред" рассмотрены вопросы, касающиеся выбора содержания, структуры и методики обучения данному курсу, методики использования компьютерного моделирования при обучении информационным системам и технологиям будущих учителей экономики; организации и структуры дистанционного курса "Информационные системы и технологии в экономике" и разработанного нами педагогического программного средства "Финансовый анализ и оптимизация"; методические аспекты обучения будущих учителей экономики информационным системам и технологиям с использованием такой учебно-информационной среды. Обучение студентов информационным системам и технологиям в экономике с использованием учебно-информационной среды является характерной особенностью для данной дисциплины в педагогическом университете, поскольку такой подход не только активизирует учебно-познавательную деятельность студентов, а и прививает им необходимые педагогические навыки как будущим учителям экономики, информатики и математики, раскрывает перед ними возможности в использовании дистанционных технологий обучения в своей будущей профессиональной деятельности. Использование педагогического программного средства "Финансовый анализ и оптимизация" дает возможность решать финансово-управленческие задачи и развивать у студентов умения и навыки решения экономических задач. Педагогический эксперимент показал, что педагогически взвешенное и обоснованное, целенаправленное использование в учебном процессе учебно-информационной среды, которая включает в себя дистанционный курс "Информационные системы и технологии в экономике", созданный в системе дистанционного обучения Moodle, и педагогическое программное средство "Финансовый анализ и оптимизация", способствует развитию компетентностей будущих учителей экономики в области информационных систем и технологий; формированию основ общей экономической и информатической культуры, профессиональных компетентностей будущих учителей экономики, повышению уровня их познавательной и интеллектуальной активности.
The dissertation presents methods of teaching information systems and technologies to future teachers of economics using educational information environment that includes the distance course 'Information systems and technology in the economy' in distance learning system Moodle and pedagogical software program 'Financial analysis and optimization' that has been designed by the author of the dissertation. The dissertation determines the structure and content of the course 'Information systems and technology in the economy' as an educative discipline for pedagogical university students majoring in economics. It has been established that the use of the developed technique promotes activation of teaching and learning of future teachers of economics, formation of skills of individual independent activity, development of future teachers’ competencies in information systems and technologies in the economy, the motivation for continuous learning of information systems and technologies, and willingness to use them in their future careers. The dissertation adduces the results of pedagogical experiment, which confirm the effectiveness of the presented methods.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10611
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strutynska.pdf394.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.