DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10605
Title: Методика формування художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі навчання декоративно-прикладного мистецтва
Authors: Смірнова, Оксана Олексіївна
Keywords: художньо-педагогічна компетентність
учитель образотворчого мистецтва
методика
організаційно-методичне забезпечення
медійне забезпечення
навчання декоративно-прикладного мистецтва
художественно-педагогическая компетентность
учитель изобразительного искусства
организационно-методическое обеспечение
медийное обеспечение
обучение декоративно-прикладному искусству
artistically-pedagogical competence
teacher of fine art
method
organizationally-methodical providing
media support
training of decorative art
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Смірнова О. О. Методика формування художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі навчання декоративно-прикладного мистецтва : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. О. Смірнова ; керівник роботи О. Л. Шевнюк ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 20 с.
Abstract: У дисертації здійснене теоретичне узагальнення й пропонується нове вирішення проблеми формування художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Доведено, що педагогічний потенціал декоративно-прикладного мистецтва забезпечує формування всіх компонентів художньо-педагогічної компетентності вчителів образотворчого мистецтва. На основі дослідно-експериментальної роботи апробована система критеріїв сформованості художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва, відповідно виявлені три рівня його функціонування (творчий, реконструктивний, репродуктивний). Розроблена та експериментально перевірена методика формування художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі навчання декоративно-прикладного мистецтва, яка реалізується шляхом цілеспрямованого впливу системи музейно-екскурсійної роботи за календарним циклом українських народних свят, мультимедійного забезпечення як фактора оптимізації переносу теоретичних знань на рівень практичних умінь, опанування студентами символізму візуальних знаків декоративно-прикладного мистецтва та методу художньо-педагогічних проектів. Розроблені навчально-методичні матеріали можуть бути продуктивно використані викладачами, методистами, вчителями, студентами образотворчих спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Теоретичні висновки й експериментальні дані дисертаційного дослідження можуть слугувати основою для оновлення змісту образотворчого навчання студентів у вищих навчальних закладах та сприяти вдосконаленню професійної майстерності фахівців у дошкільних і шкільних освітніх установах, у гуртках художньої творчості, а також у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у галузі образотворчої освіти.
В диссертации разработана и экспериментально проверена методика формирования художественно-педагогической компетентности будущих учителей изобразительного искусства, инновационность которой заключается во взаимодействии системы музейно-экскурсионной работы за календарным циклом украинских народных праздников, мультимедийного обеспечения как фактора оптимизации переноса теоретических знаний на уровень практических умений, овладения студентами символизмом визуальных знаков декоративно-прикладного искусства и метода художественно-педагогических проектов. Художественно-педагогическая компетентность будущего учителя изобразительного искусства определена как интегральное качество его личности в целостности системы художественно-педагогических знаний, умений и навыков, мотивов и ценностных смыслов профессионально-педагогической деятельности, которая обеспечивает готовность к ее осуществлению, а также как цель и результат художественно-профессиональной подготовки студентов в высших педагогических учебных заведениях. В диссертации обоснована целесообразность структуризации исследуемого феномена на мотивационный, когнитивный и практический компоненты. Мотивационный компонент художественно-педагогической компетентности учителя изобразительного искусства характеризуется совокупностью познавательных установок, художественно-ценностных ориентаций, творческих интересов, связанных с содержанием художественно-педагогической деятельности. Когнитивный компонент определяется как система знаний о сущности, структуре, функциях и особенностях эффективной деятельности учителя изобразительного искусства, оптимальных стилях педагогического общения в единстве с общекультурными и специфически изобразительными знаниями. Практический компонент исследуемого феномена проявляется в сформированности способности (коммуникативной, организационной, диагностической, проективной, конструктивной, управленческой, творческой) к эффективной реализации учителем изобразительного искусства художественно-педагогических функций. Обосновано систему критериев сформированности художественно-педагогической компетентности будущих учителей изобразительного искусства (эмоционально-мотивационный, познавательно-регулятивный, операционно-технологический), которые обеспечивают полноценное диагностирование ее структурных компонентов на всех этапах профессиональной деятельности. Также выделены три уровни сформированности художественно-педагогической компетентности студентов (репродуктивный, реконструктивный, творческий) в зависимости от обобщения в них методической готовности к осуществлению профессиональной деятельности учителя. Констатирующим экспериментом зафиксирован недостаточный уровень художественно-педагогической компетентности студентов, который характеризуется отсутствием системности знаний теории, истории и технологии декоративно-прикладного искусства, слабым развитием эмоционально-чувственной сферы и репродуктивно-технологической готовностью к профессионально-творческой деятельности. В ходе формирующегого этапа исследования разработана и проверена на практике покомпонентная методика формирования художественно-педагогической компетентности будущих учителей изобразительного искусства. Внедрение методики осуществлялось в процессе изучения нормативных курсов «Декоративно-прикладное искусство» и «Методика изучения изобразительного искусства». Инновационный характер предлагаемой методики заключался во взаимодействии формирования у студентов умений создания оригинального художественного продукта и владения методами учебы декоративно-прикладного творчества. Полученные результаты (творческий уровень мотивационного компонента обнаружен у 25,7% респондентов экспериментальных групп, а 9,7% - у контрольных, когнитивного – соответственно 39,2% и 12,5%, практического – 33,8% и 12,5%) свидетельствуют об эффективности разработанной методики формирования художественно-педагогической компетентности будущих учителей изобразительного искусства и дают основания рекомендовать ее к внедрению в практику профессиональной подготовки специалистов художественно-творческих специальностей в высших педагогических учебных заведениях.
In dissertation realizable theoretical generalization and new solution of problem of forming of artistically-pedagogical competence of future teachers of fine art is offered. It is well-proven that pedagogical potential of the decoratively-applied art provides forming of all of the tools of artistically-pedagogical competence of teachers of fine art. On the basis of opytno-eksperymental'noy work the approved system of criteria of formed of artistically-pedagogical competence of future teachers of fine art, accordingly found out three level of his functioning (creative, rekonstruktyvny, genesial). Developed and experimentally tested method of forming of artistically-pedagogical competence of future teachers of fine art in the process of studies of the decoratively-applied art, which will be realized in the process of purposeful influence of the system on mastering by theoretical knowledges in the process of museum-excursion work after the calendar cycle of the Ukrainian folk holidays, multimedia providing as factor of optimization of transfer of theoretical knowledges on the level of practical abilities, capture by the students of symbolism visaальних signs of the decoratively-applied art and method of artistically-pedagogical projects. The developed uchebno-metodycheskye materials can be to be productively used by teachers, methodists, teachers, students of graphic specialities of higher pedagogical educational establishments. Theoretical conclusions and experimental information of dissertation research can serve as basis for the update of maintenance of graphic studies of students in higher educational establishments and to be instrumental in perfection of professional trade of specialists in preschool and schools educational establishments, in the groups of artistic creation, and also in the system of retraining and in-plant training of pedagogical workers in industry of graphic education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10605
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smirnova.pdf302.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.