DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10189
Title: Феномен політичного в бутті глобалізованого соціуму
Authors: Харченко, Юлія Володимирівна
Keywords: політичне
політичне буття
політична реальність
політичний онтос
глобалізований соціум
соціальні практики
політичні практики
політичні комунікації
політична сфера
політична влада
політичні відносини
політична діяльність
політична свідомість
political
political being
political reality
political ontos
globalised society
social practices
political practices
political communication
political sphere
political power
political attitudes
political activities
political consciousness
политическое
политическое бытие
политическая реальность
политический онтос
глобализированный социум
социальные практики
политические практики
политические коммуникации
политическая сфера
политическая власть
политические отношения
политическая деятельность
политическое сознание
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
Citation: Харченко, Юлія Володимирівна. Феномен політичного в бутті глобалізованого соціуму : автореферат дис. … докт. філософ. наук : 09.00.03 / Ю. В. Харченко ; наук. кер. Л. Г. Дротянко ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. – 36 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. Дисертація репрезентує концептуалізацію феномену політичного. На основі культурно-історичного та соціокультурного підходів здійснено соціально- філософську рецепцію феномену політичного в бутті глобалізованого соціуму. В роботі показано, що динаміка політичних процесів залежить від якісних характеристик усієї системи політичних відносин, а також міжособистісних стосунків індивідів, які впливають на неї й визначають її параметри. Політичне існує як суб’єктивно-об’єктивна реальність, в межах якої співіснують різні політичні практики. Глобалізація інтенсивно впливає на політичний простір, вносить корективи й характер таких змін є незворотним та непередбачуваним. Отже, політичне здатне імпліцитно та експліцитно виявлятися в різних сферах суспільного буття та через них набувати численних сигніфікацій. Висновки дисертації є актуальними з огляду на поглиблення трансформацій, що відбуваються в світовій політиці. Встановлено, що різні політичні практики лише тоді зможуть ефективно розвиватися і взаємодіяти, коли буде вироблена універсальна логістика політичних відносин, а рівень політичної культури відповідатиме вищим міжнародним стандартам. Це якісно змінить зміст політичної свідомості, неминуче призведе до розробки такої моделі політичної ідеології, яка б не залежала від шаблонної поведінки та політичної кон’юнктури, а навпаки відповідала б глибинним принципам універсальної політичної філософії.
Dissertation for the Scientific Degree of Doctor of Philosophical Sciences by Specialty 09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. – National Pedagogical Dragomanov University. – Kyiv, 2016. The dissertation represents a conceptualization of a phenomenon of political. On the basis of the cultural-historical and socio-cultural approaches the socio-philosophical reception of a phenomenon of political in the globalised society has been implemented. In this work it is shown that the dynamics of the political processes depends on the qualitative characteristics of the entire system of political relations, and interpersonal relations of individuals that affect it and determine its parameters. The political exists as a subjective-objective reality within which different political practices coexist. Globalization rapidly affects the political space and amends it; the character of such changes is irreversible and unpredictable. Therefore, the political implicitly and explicitly manifests in different spheres of existence, and through them it acquires numerous significations. The conclusions of the dissertation are relevant in view of the deepening of the transformations occurring in the world of politics. It is established that the different political practices only then will be able to effectively develop and interact when the universal logistics of political relations is produced, and the level of political culture meets the highest international standards. This process qualitatively changes the content of political consciousness and will inevitably lead to the development of such a model of political ideology, which would not be dependent on template behavior and political conjuncture, but will match the root principles of universal political philosophy.
Диссертация на соискание учѐной степени доктора философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова. – Киев, 2016. Диссертация репрезентирует концептуализацию феномена политического. Впервые в отечественной социально-философской мысли на основании культурно-исторического и социокультурного подходов осуществлена рецепция феномена политического в бытии глобализированного социума, вследствие чего выявлены сущностные взаимосвязи между различными элементами политического как такового: политическим сознанием, политическими практиками, политической деятельностью, политической коммуникацией, политическим управлением, политической властью. Социокультурный подход как теория и методология социокультурной репродукции феномена политического позволил трактовать его как особое измерение бытия социального, проявляющееся в момент установления взаимосвязей между культурой, искусством, политикой, экономикой, образованием, наукой, техникой, производством, сферой быта, а также другими сферами общественной жизни. Социокультурный подход в данном исследовании способствовал: выявлению системных характеристик феномена политического; определению его культурно- ценностных структурных комплексов (как традиционных, так и новых); установлению места и роли политического сознания в бытии социального; обозначению его глубинной архитектоники в разрезе историчного развития общества, культуры, а также становления мирового геополитикума. Культурно- исторический подход дал возможность путем реконструкции политического в различных историко-философских традициях очертить культурно- цивилизационные этапы формирования политического как общественного феномена, выявить его социокультурную природу. В роботе обосновано, что динамика политических процессов зависит от качественных характеристик всей системы политических отношений, а также межличностных отношений наделенных сознанием индивидуумов, которые свободно и произвольно влияют на нее и, каждый по-своему, определяют ее параметры. Политическое существует как субъективно-объективная реальность, которая репрезентирует различные типы социальных и духовных взаимодействий. В ее предметном поле сосуществуют разные политические практики. Политическое сознание способно отобразить различные фрагменты политической действительности в виде образов и объединить их в одно целое. Политические процессы непрерывно конструируются, модифицируются. В роботе определено, что политическая власть способна оказывать существенное влияние на политическую деятельность и политическое поведение людей, а также на их объединения с помощью любых средств – воли, авторитета, права, насилия. Во-первых, власть – это инструмент, при помощи которого осуществляется контроль. Она обеспечивает целостность политических систем и сохранность той или иной модели политических отношений. Во-вторых, если та или иная политическая система становится нестабильной, то контроль над ней постепенно утрачивается. А это значит, что влияние на нее уменьшается. Глобализация существенным образом влияет на физическую и символическую географии, охватывает политический, культурный, научный, образовательный, духовный и другие пространства, которые, в свою очередь, взаимодействуют между собой. Выводы диссертации являются актуальными вследствие углубления трансформаций, которые происходят в мировой политике. Установлено, что разные политические практики только тогда смогут эффективно развиваться и взаимодействовать, когда будет выработана универсальная логистика политических отношений, а уровень политической культуры будет отвечать высшим международным стандартам. Это качественно изменит содержание политического сознания, неизбежно приведет к разработке такой модели политической идеологии, которая бы не зависела от шаблонного поведения и политической конъюнктуры, а наоборот отвечала бы глубинным принципам универсальной политической философии.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10189
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharchenko.PDF880.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.