DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського » Наукові праці Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10132
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSjao Lin-
dc.date.accessioned2016-05-16T08:46:58Z-
dc.date.available2016-05-16T08:46:58Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationSjao Lin. Principles of the teenagers’ performing skills formation in the vocal teaching process / Sjao Lin // Intellectual Archive. – 2015. – Volume 4. – No. 5 (September). – Toronto : Shiny Word Corp. – PP. 125–135.ua
dc.identifier.issn1929-4700-
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10132-
dc.description1. Гогоцкий С.С. Философский лексикон./ С.С. Гогоцкий. – К., 1875. – Т. 1. – С. 210-212. 2. Кухта А.М. Шляхи забезпечення наступності в організації навчальної роботи школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук / А.М. Кухта. – К., 1969. – 28 с. 3. Лосев А.ф. История античной естетики / А.Ф. Лосев. – М., 1958. – С. 68-70. 4. Петров В. Естетична доктрина Т.Шевченка / В.Г. Петров // Хроніка. – 2000. – № 39-40. – Ч.11. – С. 86-91. 5. Петько Л.В. Соціально-комунікативна активність підлітків: теорія і практика [Монографія]. – К. : ВМУРоЛ «Україна». – 2010. – 268 с.; бібліогр. : С. 249–267. (12,3 др. арк.). URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8143 6. Петько Л.В. Виховний і професійний аспекти музично-педагогічної спрямованості навчання іноземної мови студентів ВНЗ у системі музично-педагогічної освіти / Л.В.Петько // Музика та освіта : науково-метод.журнал / засн. МОН України, НАПН України, Київська дитяча академія мистецтв ; гол.ред. Л.М.Масол. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – № 3. – C. 14–18. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7872 7. Петько Л.В. Шляхи формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів мистецьких спеціальностей ВНЗ у процесі фахової підготовки / Л.В.Петько // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол.ред) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 6. – Частина 3. – Ч. 3. – С. 57–62. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7445 8. Петько Л.В. Стимулювання творчих здібностей підлітків засобами втілення образу казкового персонажу/ Л.В.Петько // Лялька як знак, образ, функція: Матер. всеукр. наук.-практ. конф. «Другі Марка Грушевського читання» / за ред. О.С.Найдена. – Київ. : ВД «Стилос», 2010. – С. 200–204. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7887 9. Печерська Е. Уроки музики в початкових класах / Е.П. Печерська. – К. : Либідь, 2001. – 270 с. 10. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студ. пед. факультетів. / О.Я.Савченко – К. : Генеза, 1999. – С. 360. 11. Семеног О. Український фольклор / О.М.Семеног. – 2009. – С. 30. 12. Черкасов В.Д. Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (1962-1991) : монографія./ В.Д.Черкасов. – Кіровоград: ЛТд, 2008. –374 с. 13. Шлегель Ф. Антология мировой философии : В 4-х томах. –Т.2. – М., 1970. – С. 123–130. 14. Tsyao Lin. Realization of Pedagogical Conditions of Forming Timbre-Acoustic Imagination in the Process of Vocal Preparation of Musical Art Teachers / Lin Tsyao // // Intellectual Archive. – 2014. – Volume 3. – Num. 5 (September). – Toronto : Shiny Word Corp. – PP. 131–140.ua
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано принципи формування виконавських умінь підлітків у процесі вокальної підготовки. З’ясовано, що процес формування виконавських умінь учнів підліткового віку в процесі вокального навчання характеризується динамічністю і насиченістю, імпровізаційністю, активним спілкуванням, зіткненням суджень і вражень тощо. З огляду на мету дослідження найсуттєвішими визначено такі принципи: наступності у формуванні виконавських умінь, урахування вікових особливостей підлітків, фольклоризації змісту вокальної підготовки підлітків, єдності музичного пізнання і творчості.ua
dc.description.abstractВ статье обоснованы принципы формирования исполнительских умений подростков в процессе вокальной подготовки. Выяснено, что процесс формирования исполнительских умений учащихся подросткового возраста в процессе вокального обучения характеризуется динамичностью и насыщенностью, імпровизационностью, активным общением, столкновением суждений и впечатлений и.т.п. Определены такие принципы: преемственности в формировании исполнительских умений, учета возрастных особенностей подростков, фольклоризации содержания вокальной подготовки подростков, единства музыкального познания и творчества.ua
dc.description.abstractThe article deals with the principles of the teenagers’ performing skills formation in the vocal training process. It describes that this process is characterized by dynamism and richness, improvisation, active communication, the clash of opinions and impressions. Its complexity lies in the fact that pedagogical interventions must be appropriate and individual, to take into account the vocal abilities of each pupil and determine the factors that determine their behavior and activities. The author outlines the following essential principles: imitativeness in the performing skills formation, taking into account age peculiarities of teenagers, folkloristics in the content of teenagers’ vocal training, the unity of music knowledge and creativity.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherToronto : Shiny Word Corp., Canadaua
dc.relation.ispartofseriesПедагогіка;-
dc.subjectвиконавські умінняua
dc.subjectвокальна підготовкаua
dc.subjectпринципи навчанняua
dc.subjectпідліткиua
dc.subjectисполнительские уменияua
dc.subjectвокальная подготовкаua
dc.subjectпринципы обучения вокалуua
dc.subjectподросткиua
dc.subjectperforming skillsua
dc.subjectvocal trainingua
dc.subjectvocal teaching principlesua
dc.subjectteenagersua
dc.subject.classification37.016:7837.091ua
dc.titlePrinciples of the teenagers’ performing skills formation in the vocal teaching processua
dc.title.alternativeПринципи формування виконавських умінь підлітків у процесі вокального навчанняua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Наукові праці Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sjao Lin, 2015.pdfфахова стаття227.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.